ĐỌC KINH ONLINE VỚI SMARTPHONE

ĐỌC KINH ONLINE VỚI SMARTPHONE

ĐỌC KINH ONLINE VỚI SMARTPHONE

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ

15 ƠN PHÚC NHỜ KINH MÂN CÔI, ÐỨC MẸ HỨA - OUR LADY REVEALED FIFTEEN PROMISES OF THE HOLY ROSARY - 圣母玛利亚承诺之念珠之十五个恩惠:

 

1- Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách đọc kinh Mân Côi sẽ được những ơn cao cả - To all those who shall recite my Rosary devoutly, I promise my special protection and very great graces - 那些人与爱念珠忠诚地崇拜圣母玛利亚就得到神圣的恩惠。

2- Mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt và ban nhiều đặc ân cho những ai đọc kinh Mân Côi - Those who shall persevere in the recitation of my Rosary shall receive some signal grace - 对于那些人爱念珠、圣母玛丽亚就承诺特别的保佑与恩惠。

3- Kinh Mân Côi sẽ là áo mã giáp chống lại hỏa ngục, kinh Mân Côi tiêu diệt thói xấu, giảm thiểu tội lỗi - The Rosary shall be a very powerful armor against hell; it will destroy vice, deliver from sin, and dispel heresy - 本念珠就如装甲反击地狱、消除坏习惯、最少化罪恶。

4- Kinh Mân Côi giúp nhân đức và các việc lành triển nở, kéo nhiều tình thương của Chúa xuống trên các linh hồn - The Rosary will make virtue and good works flourish, and will obtain for souls the most abundant divine mercies; it will substitute in hearts love of God for love of the world, and will lift them to the desire of heavenly and eternal things - 本念珠就让美德发展、向各灵魂带来多大天主之爱。

5- Linh hồn đến với Mẹ bằng kinh Mân Côi sẽ không hư mất - Those who trust themselves to me through the Rosary, shall not perish - 那些人爱圣母玛利亚之念珠、本灵魂就没失去。

6- Những ai đọc kinh Mân Côi sốt sáng và áp dụng những mầu nhiệm của kinh Mân Côi vào đời sống mình sẽ không sợ rủi ro, Chúa sẽ nhân từ với họ và họ sẽ không phải chết bất tử - Those who shall recite my Rosary devoutly, meditating on its mysteries, shall not be overwhelmed by misfortune. The sinner shall be converted; the just shall grow in grace and become worthy of eternal life - 那些人热心地念念珠与本生活实现念珠的神秘就没发生风险、天主就与本人善良、本人就没死不朽。

7- Những ai thực sự tôn sùng mầu nhiệm Mân Côi sẽ được ơn chịu các phép Bí tích trước giờ chết - Those truly devoted to my Rosary shall not die without the Sacraments of the Church - 那些人对与念珠之神秘真崇拜、本人死时前就收到各圣礼。

8- Những ai trung thành lần hạt Mân Côi, khi sống và nhất là trong giờ chết, sẽ được ánh sáng Chúa soi dẫn, cùng với đầy rẫy những Ân Huệ của Ngài - Those who recite my Rosary shall find during their life and at their death the light of God, the fullness of His graces, and shall share in the merits of - 那些人忠诚地念念珠、本活与在死时中就收到天主领导,并收到多大的天主恩惠。

9- Mẹ sẽ cứu khỏi luyện tội những ai tôn sùng phép lần hạt Mân Côi - I shall deliver very promptly from purgatory the souls devoted to my Rosary - 对于那些人与念珠真崇拜、圣母就救本人的灵魂。

10- Những con cái trung thành của phép làn hạt Mân Côi, sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên trời - The true children of my Rosary shall enjoy great glory in heaven - 各爱念珠之信徒就继承天堂之各种荣光。

11- Nhờ lần hạt Mân Côi, các con sẽ được hết những gì mình xin - What you ask through my Rosary, you shall obtain - 靠念念珠实现来、本人就受到自己的愿意。

12- Những ai truyền bá Kinh mân Côi sẽ được Mẹ giúp đỡ trong lúc gian truân khốn khó - Those who propagate my Rosary shall be aided by me in all their necessities - 那些人对于念珠传播、圣母在本人的艰巨与困难时就帮助。

13- Mẹ đã xin Con Chí Thánh Mẹ ơn này cho những ai truyền bá phép lần hạt Mân Côi là họ sẽ được cả Triều đình Thiên Quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử - I have obtained from my Son that all the members of the Rosary Confraternity shall have for their brethren the saints of heaven during their life and at the hour of death - 那些人对于念珠传播、就得到天国的各神圣向圣母与圣子在本人生活与死亡时刻说情与帮助

14- Những ai đọc kinh Mân Côi đều là con cái Mẹ và là anh em với Con Một Mẹ là Chúa Giêsu Kitô - Those who recite my Rosary faithfully are all my beloved children, the brothers and sisters of Jesus Christ - 那些人爱念珠就变成圣母之孩子与耶稣之兄弟。

15- Tôn sùng phép lần hạt Mân Côi là dấu chắc chắn được ơn tiền định cứu rỗi. - Devotion to my Rosary is a great sign of predestination - 对于念珠崇拜的人就收到先定救恩的。

Nguồn: Báo Công Giáo (https://bit.ly/2RuA2Vi)