ĐẤNG ĐÁNG KÍNH

ĐẤNG ĐÁNG KÍNH

ĐẤNG ĐÁNG KÍNH

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ Thứ Ba. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr). Ep 2,12-22; Lc 12,35-38. 

✠ Thứ Tư. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr). Ep 3,2-12; Lc 12,39-48. 

Việt Nam
Cảm tạ