KINH NGÀY CHÚA NHẬT

KINH NGÀY CHÚA NHẬT

KINH NGÀY CHÚA NHẬT

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
Giờ cầu nguyện | 1373 lượt xem
Thời gian dự kiến:
KINH NGÀY CHÚA NHẬT

Đọc tại nhà thờ

1. Cộng đoàn đứng: LÀM DẤU THÁNH GIÁ (ĐƠN)

 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

2. Đọc: KINH TRUYỀN TIN

 

Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

 

A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. 
B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

 

Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.

Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.

 

A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. 
B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

 

Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.

Đáp: Và ở cùng chúng con.

 

A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. 
B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

 

Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

 

Lời nguyện: Lạy Chúa,/ chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con / là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền,/ mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người,/ thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá,/ cho chúng con ngày sau khi sống lại / được đến nơi vinh hiển,/ cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con./ Amen.

 

3. Cộng đoàn quỳ và đọc: KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

 

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng./ Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống,/ đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời,/ và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con;/ chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời / xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ,/ thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống,/ yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành,/ vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con./ Amen.

 

4. Cộng đoàn ngồi và đọc: KINH TIN

 

Lạy Chúa,/ con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng./ Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi,/ mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người / chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ./ Bấy nhiêu điều ấy / cùng các điều Hội Thánh dạy / thì con tin vững vàng / vì Chúa là Đấng thông minh/  và chân thật vô cùng / đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

 

5. Đọc: KINH CẬY

 

Lạy Chúa,/ con trông cậy vững vàng / vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu / thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này,/ cho ngày sau được lên thiên đàng / xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời,/ vì Chúa là đấng phép tắc / và lòng lành vô cùng / đã phán hứa sự ấy / chẳng có lẽ nào sai được./ Amen.

 

6. Đọc: KINH KÍNH MẾN

 

Lạy Chúa,/ con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự,/ vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng,/ lại vì Chúa / thì con thương yêu người ta như mình con vậy./ Amen.

 

7. Đọc: KINH ĂN NĂN TỘI

 

Lạy Chúa,/ Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng./ Chúa đã dựng nên con,/ và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con,/ mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa,/ thì con lo buồn đau đớn,/ cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự;/ con dốc lòng chừa cải,/ và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội / cùng làm việc đền tội cho xứng./ Amen.

 

8. Đọc: KINH NGHĨA ĐỨC TIN

 

Ngày Chúa Nhật hôm nay (hay lễ trọng nào thì đọc: ngày lễ...),/ chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa,/ khong khen cảm tạ ơn Chúa/ về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con,/ và phạt tạ Chúa/ vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa:/ thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn. /

 

Nên chúng con cả lòng tin vững vàng/ mọi điều đạo thánh Chúa dạy;/ nhất là những điều cần kíp này:/ là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất;/ mà Người có Ba Ngôi./ Ngôi Thứ Nhất là Cha,/ Ngôi Thứ Hai là Con,/ Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần;/ Ba Ngôi cũng một tính một phép/ cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi./ Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người sinh bởi Bà Maria đồng trinh,/ đặt tên là Giêsu;/ ở thế gian ba mươi ba năm,/ đoạn chịu chết trên cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ;/ đến ngày thứ ba Người sống lại;/ khỏi bốn mươi ngày lên trời/ đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống/ trên các Thánh Tông Đồ và Hội Thánh mới lập;/ ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được; và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét, kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời; kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng.  Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng; song phải giữ Mười Điều Răn Đức Chúa Trời cùng Sáu Luật Điều Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác./ 

 

Vậy chúng con phải ân cần lo lắng/ mà năng chịu các phép Bí Tích Đức Chúa Giêsu đã truyền,/ là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh./ Có bảy phép Bí Tích mà thôi;/ song phép Rửa Tội,/ phép Mình Thánh Chúa/ cùng phép Giải Tội/ là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi./ 

 

Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thể nào/ mà chịu các phép trọng ấy cho nên,/ cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này,/ thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp./ Amen. 

 

9. Đọc: KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN ĐẠO ĐỨC CHÚA TRỜI

 

Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:

 

Thứ nhất:/ thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự./


Thứ hai:/ chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ./


Thứ ba:/ giữ ngày chủ nhật./


Thứ bốn:/ thảo kính cha mẹ./


Thứ năm:/ chớ giết người./


Thứ sáu:/ chớ làm sự dâm dục./


Thứ bảy:/ chớ lấy của người./


Thứ tám:/ chớ làm chứng dối./


Thứ chín:/ chớ muốn vợ chồng người./


Thứ mười:/ chớ tham của người./


Mười điều răn ấy tóm về hai điều này mà chớ:/ Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự,/ sau lại yêu người như mình ta vậy./ Amen. 

 

10. Đọc: KINH SÁU ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH

 

Hội thánh có sáu điều răn:/

 

Thứ nhất:/ Dâng lễ ngày Chúa nhật,/ cùng các ngày lễ buộc./


Thứ hai:/ chớ làm việc xác ngày Chúa nhật/ cùng các ngày lễ buộc. /


Thứ ba:/ xưng tội trong một năm ít là một lần./


Thứ bốn:/ chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục-sinh./


Thứ năm:/ giữ chay những ngày Hội-thánh buộc./


Thứ sáu:/ kiêng thịt ngày thứ sáu,/ cùng những ngày khác Hội-thánh dạy. /

 

11. Đọc: KINH BẢY PHÉP BÍ-TÍCH

 

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí-tích:/

Thứ nhất:/ là phép Rửa tội./


Thứ hai:/ là phép Thêm sức./


Thứ ba:/ là phép Mình Thánh Chúa./


Thứ bốn:/ là phép Giải tội./


Thứ năm:/ là phép Xức dầu thánh./


Thứ sáu:/ là phép Truyền chức thánh./


Thứ bảy:/ là phép Hôn-phối. /

 

12. Đọc: KINH MƯỜI BỐN MỐI


Thương người có mười bốn mối /

 

Thương xác bảy mối:/

 

Thứ nhất:/ cho kẻ đói ăn./


Thứ hai:/ cho kẻ khát uống./


Thứ ba:/ cho kẻ rách rưới ăn mặc./


Thứ bốn:/ viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc./


Thứ năm:/ cho khách đỗ nhà./


Thứ sáu:/ chuộc kẻ làm tôi./


Thứ bảy:/ chôn xác kẻ chết./

 

Thương linh-hồn bảy mối:/


Thứ nhất:/ lấy lời lành mà khuyên người./


Thứ hai:/ mở dậy kẻ mê muội./


Thứ ba:/ yên ủi kẻ âu lo./


Thứ bốn:/ răn bảo kẻ có tội./


Thứ năm:/ tha kẻ dể ta./


Thứ sáu:/ nhịn kẻ mất lòng ta./


Thứ bảy:/ cầu cho kẻ sống và kẻ chết. /

 

13. Đọc: KINH CẢI TỘI BẢY MỐI

 
Cải tội bảy mối có bảy đức:/

Thứ nhất:/ khiêm nhường, chớ kiêu ngạo./

Thứ hai:/ rộng rãi, chớ hà tiện./

Thứ ba:/ giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục./

Thứ bốn:/ hay nhịn, chớ hờn giận./

Thứ năm:/ kiêng bớt chớ mê ăn uống./

Thứ sáu:/ yêu người chớ ghen ghét./

Thứ bảy:/ siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng. /
 

14. Đọc: KINH PHÚC THẬT TÁM MỐI

 

Phúc thật tám mối:/

Thứ nhất:/ ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật,/ vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy./


Thứ hai:/ ai hiền lành, ấy là phúc thật,/ vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy. /


Thứ ba:/ ai khóc lóc, ấy là phúc thật,/ vì chưng sẽ được yên ủi vậy./


Thứ bốn:/ ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật,/ vì chưng sẽ được no đủ vậy./


Thứ năm:/ ai thương xót người ấy là phúc thật,/ vì chưng mình sẽ được thương xót vậy./


Thứ sáu:/ ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thật,/ vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy./


Thứ bảy:/ ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật,/ vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy./


Thứ tám:/ ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật,/ vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. /

 

15. Cộng đoàn đứng và đọc: KINH DÂNG LỄ MISA (Kinh dâng lễ thiêng liêng)

 
Lạy Chúa,/ con xin dâng các lễ Misa,/ các Thầy Cả ở khắp tứ phương thiên hạ làm trong ngày hôm nay,/ để Chúa con thương đến các kẻ có tội,/ đang mong sinh thì bây giờ,/ và sẽ chết trong ngày hôm nay./ Chớ gì máu Châu Báu Đức Chúa Giêsu là Đấng Chuộc Tội,/ làm cho Chúa con thương đến các kẻ ấy ./
 

Tiếp theo là Thánh Lễ

11:15