KINH NGÀY CHÚA NHẬT

KINH NGÀY CHÚA NHẬT

KINH NGÀY CHÚA NHẬT

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ 2/12-24-12: MÙA VỌNG 

✠ 8/12: LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 

Việt Nam
Cảm tạ
Giờ cầu nguyện | 10229 lượt xem
Thời gian dự kiến:
KINH NGÀY CHÚA NHẬT

Đọc tại nhà thờ

1. Cộng đoàn đứng: LÀM DẤU THÁNH GIÁ (ĐƠN)

 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

2. Đọc: KINH TRUYỀN TIN

 

Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

 

A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. 
B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

 

Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.

Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.

 

A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. 
B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

 

Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.

Đáp: Và ở cùng chúng con.

 

A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. 
B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

 

Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

 

Lời nguyện: Lạy Chúa,/ chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con / là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền,/ mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người,/ thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá,/ cho chúng con ngày sau khi sống lại / được đến nơi vinh hiển,/ cùng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con./ Amen.

 

3. Cộng đoàn quỳ và đọc: KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

 

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng./ Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống,/ đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời,/ và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con;/ chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời / xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ,/ thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống,/ yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành,/ vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con./ Amen.

 

4. Cộng đoàn ngồi và đọc: KINH TIN

 

Lạy Chúa,/ con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng./ Con lại tin Đức Chúa Trời có Ba Ngôi,/ mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người / chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ./ Bấy nhiêu điều ấy / cùng các điều Hội Thánh dạy / thì con tin vững vàng / vì Chúa là Đấng thông minh/  và chân thật vô cùng / đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

 

5. Đọc: KINH CẬY

 

Lạy Chúa,/ con trông cậy vững vàng / vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu / thì Chúa sẽ ban cho con giữ đạo nên ở đời này,/ cho ngày sau được lên thiên đàng / xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời,/ vì Chúa là đấng phép tắc / và lòng lành vô cùng / đã phán hứa sự ấy / chẳng có lẽ nào sai được./ Amen.

 

6. Đọc: KINH KÍNH MẾN

 

Lạy Chúa,/ con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự,/ vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng,/ lại vì Chúa / thì con thương yêu người ta như mình con vậy./ Amen.

 

7. Đọc: KINH ĂN NĂN TỘI

 

Lạy Chúa,/ Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng./ Chúa đã dựng nên con,/ và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con,/ mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa,/ thì con lo buồn đau đớn,/ cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự;/ con dốc lòng chừa cải,/ và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội / cùng làm việc đền tội cho xứng./ Amen.

 

8. Đọc: KINH NGHĨA ĐỨC TIN

 

Ngày Chúa Nhật hôm nay (hay lễ trọng nào thì đọc: ngày lễ...),/ chúng con hợp nhau đây kính lạy thờ phượng Chúa,/ khong khen cảm tạ ơn Chúa/ về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con,/ và phạt tạ Chúa/ vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa:/ thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn. /

 

Nên chúng con cả lòng tin vững vàng/ mọi điều đạo thánh Chúa dạy;/ nhất là những điều cần kíp này:/ là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất;/ mà Người có Ba Ngôi./ Ngôi Thứ Nhất là Cha,/ Ngôi Thứ Hai là Con,/ Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần;/ Ba Ngôi cùng một tính một phép/ cho nên Ba Ngôi cùng một Chúa mà thôi./ Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người,/ sinh bởi Bà Maria Đồng trinh,/ đặt tên là Giêsu;/ ở thế gian ba mươi ba năm,/ đoạn chịu chết trên cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ;/ đến ngày thứ ba Người sống lại;/ khỏi bốn mươi ngày lên trời/ đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống/ trên các Thánh Tông Đồ và Hội Thánh mới lập;/ ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy/ thì chẳng được rỗi linh hồn;/ mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được;/ và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét,/ kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời;/ kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng./ Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng;/ song phải giữ Mười Điều Răn Đức Chúa Trời/ cùng Sáu Luật Điều Hội Thánh,/ và làm những việc lành phúc đức./ Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi,/ nhất là bảy mối tội đầu là căn nguyên mọi tội khác./ 

 

Vậy chúng con phải ân cần lo lắng/ mà năng chịu các phép Bí Tích Đức Chúa Giêsu đã truyền,/ là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh./ Có bảy phép Bí Tích mà thôi;/ song phép Rửa Tội,/ phép Mình Thánh Chúa/ cùng phép Giải Tội/ là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi./ 

 

Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thế nào/ mà chịu các phép trọng ấy cho nên,/ cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này,/ thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp./ Amen. 

 

9. Đọc: KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN ĐẠO ĐỨC CHÚA TRỜI

 

Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:

Thứ nhất:/ thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự./

Thứ hai:/ chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ./

Thứ ba:/ giữ ngày chủ nhật./

Thứ bốn:/ thảo kính cha mẹ./

Thứ năm:/ chớ giết người./

Thứ sáu:/ chớ làm sự dâm dục./

Thứ bảy:/ chớ lấy của người./

Thứ tám:/ chớ làm chứng dối./

Thứ chín:/ chớ muốn vợ chồng người./

Thứ mười:/ chớ tham của người./

Mười điều răn ấy tóm về hai điều này mà nhớ:/ Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự,/ sau lại yêu người như mình ta vậy./ Amen. 

 

10. Đọc: KINH SÁU ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH

 

Hội thánh có sáu điều răn:/

Thứ nhất:/ Dâng lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc./

Thứ hai:/ chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc. /

Thứ ba:/ xưng tội trong một năm ít là một lần./

Thứ bốn:/ chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục-sinh./

Thứ năm:/ giữ chay những ngày Hội-thánh buộc./

Thứ sáu:/ kiêng thịt ngày thứ sáu cùng những ngày khác Hội-thánh dạy. /

 

11. Đọc: KINH BẢY PHÉP BÍ-TÍCH

 

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí-tích:/

Thứ nhất:/ là phép Rửa tội./

Thứ hai:/ là phép Thêm sức./

Thứ ba:/ là phép Mình Thánh Chúa./

Thứ bốn:/ là phép Giải tội./

Thứ năm:/ là phép Xức dầu thánh./

Thứ sáu:/ là phép Truyền chức thánh./

Thứ bảy:/ là phép Hôn-phối. /

 

12. Đọc: KINH MƯỜI BỐN MỐI


Thương người có mười bốn mối /

Thương xác bảy mối:/

Thứ nhất:/ cho kẻ đói ăn./

Thứ hai:/ cho kẻ khát uống./

Thứ ba:/ cho kẻ rách rưới ăn mặc./

Thứ bốn:/ viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc./

Thứ năm:/ cho khách đỗ nhà./

Thứ sáu:/ chuộc kẻ làm tôi./

Thứ bảy:/ chôn xác kẻ chết./

Thương linh-hồn bảy mối:/

Thứ nhất:/ lấy lời lành mà khuyên người./

Thứ hai:/ mở dạy kẻ mê muội./

Thứ ba:/ yên ủi kẻ âu lo./

Thứ bốn:/ răn bảo kẻ có tội./

Thứ năm:/ tha kẻ dể ta./

Thứ sáu:/ nhịn kẻ mất lòng ta./

Thứ bảy:/ cầu cho kẻ sống và kẻ chết. /

 

13. Đọc: KINH CẢI TỘI BẢY MỐI

 
Cải tội bảy mối có bảy đức:/

Thứ nhất:/ khiêm nhường, chớ kiêu ngạo./

Thứ hai:/ rộng rãi, chớ hà tiện./

Thứ ba:/ giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục./

Thứ bốn:/ hay nhịn, chớ hờn giận./

Thứ năm:/ kiêng bớt chớ mê ăn uống./

Thứ sáu:/ yêu người chớ ghen ghét./

Thứ bảy:/ siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng. /
 

14. Đọc: KINH PHÚC THẬT TÁM MỐI

 

Phúc thật tám mối:/

Thứ nhất:/ ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật,/ vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy./

Thứ hai:/ ai hiền lành, ấy là phúc thật,/ vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy. /

Thứ ba:/ ai khóc lóc, ấy là phúc thật,/ vì chưng sẽ được yên ủi vậy./

Thứ bốn:/ ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật,/ vì chưng sẽ được no đủ vậy./

Thứ năm:/ ai thương xót người ấy là phúc thật,/ vì chưng mình sẽ được thương xót vậy./

Thứ sáu:/ ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thật,/ vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy./

Thứ bảy:/ ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật,/ vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy./

Thứ tám:/ ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật,/ vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. /

 

15. Cộng đoàn đứng và đọc: KINH DÂNG LỄ MISA (Kinh dâng lễ thiêng liêng)

 
Lạy Chúa,/ con xin dâng các lễ Misa,/ các Thầy Cả ở khắp tứ phương thiên hạ làm trong ngày hôm nay,/ để Chúa con thương đến các kẻ có tội,/ đang mong sinh thì bây giờ,/ và sẽ chết trong ngày hôm nay./ Chớ gì máu Châu Báu Đức Chúa Giêsu là Đấng Chuộc Tội,/ làm cho Chúa con thương đến các kẻ ấy ./
 

Tiếp theo là Thánh Lễ

11:15