THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT

THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT

THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ NGÀY 04/03: THÁNH CASIMIR (CA-XI-MIA) (1458 - 1484) 

Việt Nam
Cảm tạ
Giờ cầu nguyện | 7572 lượt xem
Thời gian dự kiến:
THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT

5. LM Chào đầu lễ: Chúa ở cùng anh chị em...

 

Linh mục quay về phía giáo dân. Dang tay chào:
Lm:
Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh (chị) em.


Hoặc chào:
Lm:
Chúa ở cùng anh chị em.

 

10. CĐ: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng...

 

CĐ: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót.
(đấm ngực và đọc)
Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
(Rồi đọc tiếp)
Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh (chị) em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

 

13. Hoặc chọn Mẫu 2&3: Nghi Thức Sám Hối. Linh mục kêu mời giáo dân sám hối.

 

Hoặc có thể chọn các mẫu chào và sám hối khác như sau:


LM: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
(Thinh lặng giây lát)
LM: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
CĐ: Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.
LM: Lạy Chúa , xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
CĐ: Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
LM: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
CĐ: Amen.


Hoặc:


LM: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
(Thinh lặng giây lát)
LM: Lạy Chúa , Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối: Xin Chúa thương xót chúng con.
CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.
LM: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
CĐ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
LM: Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con: Xin Chúa thương xót chúng con.
CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.
LM: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
CĐ: Amen.

 

14. CĐ: KINH THƯƠNG XÓT


X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.
X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.

 

15. Khi luật buộc thì đọc hoặc hát: KINH VINH DANH

 

LM: Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời

 

CĐ: và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, Là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa là Con Ðức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con; Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao, cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha. Amen.

 

32. CĐ: KINH TIN KÍNH


Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa,
Sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời.
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,
Ánh Sáng bởi Ánh Sáng,
Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,
được sinh ra mà không phải được tạo thành,
đồng bản thể với Ðức Chúa Cha:
nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.
Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta,
Người đã từ trời xuống thế.


(từ “Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần” đến “và đã làm người” mọi người đều cúi mình).


Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần,
Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,
và đã làm người.
Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta,
thời quan Phongxiô Philatô;
Người chịu khổ hình và mai táng,
ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh.
Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha,
và Người sẽ lại đến trong vinh quang
để phán xét kẻ sống và kẻ chết,
Nước Người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần
là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống,
Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra,
Người được phụng thờ
và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con:
Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện,
công giáo và tông truyền.
Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội.
Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Amen

 

36. LM: DÂNG BÁNH


Linh mục đứng ở bàn thờ, cầm đĩa thánh đựng bánh, nâng lên cao một chút và đọc:


Lm: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người, chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con.


Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không hát thì linh mục đọc lớn tiếng.
Cuối cùng giáo dân tung hô:


Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.


Linh mục đặt đĩa bánh lên khăn thánh.

 

37. LM: DÂNG RƯỢU


Phó tế hoặc linh mục rót rượu và một chút nước vào chén thánh, đang khi ấy đọc thầm:


Lm: Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này, xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của Ðấng đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con.


Linh mục cầm chén thánh nâng lên cao hơn một chút và đọc:


Lm: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người, chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.


Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không hát, thì linh mục đọc lớn tiếng.
Cuối cùng giáo dân tung hô:


Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.


Rồi đặt chén thánh lên khăn thánh. Sau đó linh mục cúi mình đọc thầm:


Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho hy lễ chúng con dâng trước Tôn Nhan hôm nay được đẹp lòng Chúa

 

43. LM: LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ


Sau đó, linh mục dang tay đọc lời nguyện tiến lễ. Cuối lời nguyện, linh mục kết thúc:


a. Nếu thưa với Chúa Cha:
– Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.


b. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối lời nguyện vừa nói với Chúa Giêsu:
– Người hằng sống và hiển trị muôn đời.


c. Nếu thưa với Chúa Giêsu:
– Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

51. LM nguyện: LỜI TIỀN TỤNG


Lạy Cha chí thánh, nhờ Con yêu quí của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là Ngôi Lời của Cha, nhờ Người, Cha đã tạo dựng muôn loài, Người được Cha sai đến làm Ðấng Cứu Ðộ và Chuộc Tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần , và được Ðức Trinh Nữ sinh ra. Ðể chu toàn thánh ý Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện, Người đã dang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha Và đồng thanh tung hô rằng:

 

53. LM: NGHI THỨC TRUYỀN PHÉP

 

LM: Lạy Chúa , Chúa thật là Ðấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. 


Chủ tế đặt hai tay trên lễ vật và đọc:


Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, 


Chắp tay. Làm một dấu thánh giá trên bánh và rượu, đang khi đó đọc:


để trở nên cho chúng con Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.


Chắp tay. Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ ràng và lớn tiếng:


Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,


Chủ tế cầm lấy bánh, nâng lên một chút và đọc tiếp:


Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:


Hơi cúi mình:


Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn: Vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con.


Chủ tế cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho giáo dân thấy, sau đó đặt trên đĩa bánh, cúi mình thờ lạy.
Rồi đọc tiếp:


Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,


Chủ tế cầm chén thánh nâng lên cao một chút và đọc tiếp:


Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói:  


Hơi cúi mình


Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống: Vì này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.


Chủ tế nâng chén lên cho giáo dân thấy, sau đó đặt trên khăn thánh, cúi mình thờ lạy.

 

55. CĐ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và...

 

Giáo dân tung hô: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.


hoặc có thể chọn mẫu tung hô khác:


Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này chúng con loan truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến.


hoặc:


Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con.

 

56. LM: Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại,...

 

Chủ tế: Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.

Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Ðức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.

 

Ðồng tế 1: Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Ðức Giáo Hoàng T… Ðức Giám Mục T… chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.

 

(Trong thánh lễ có nghi thức riêng, có thể thêm ý cầu nguyện đặc biệt ở chỗ này).

Trong thánh lễ cầu cho kẻ qua đời, có thể thêm:

Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T… mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa, thì cũng được sống lại như Người.

 

Ðồng tế 2: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng Tôn Nhan Chúa.

Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các Thánh Tông Ðồ và toàn thể các thánh, đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa,

(Chắp tay)

nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa.

 

Chủ tế cầm đĩa với bánh thánh và chén, nâng cả hai lên và nói:

 

Chủ tế: Chính nhờ Người, với Người và trong Người, Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa Là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

 

59. CĐ: Lạy Cha chúng con ở trên trời...

 

Chủ tế dang tay và cùng với giáo dân đọc:


Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

 

60. LM: Lạy Chúa , xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ,...

Lạy Chúa , xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ chúng con.


Chắp tay.

 

62. LM: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng...

 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa.


(Chắp tay)


Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

68. LM: Bẻ bánh trên đĩa

 

Chủ tế chúc bình an cho phó tế hay cho người giúp lễ. Rồi bẻ bánh trên đĩa, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén và đọc thầm:


Xin cho việc hòa Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận đem lại cho chúng con sự sống muôn đời.

 

69. Trong khi đó CĐ hát hoặc đọc: Lạy Chiên Thiên Chúa...

 

Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con.


Nếu việc bẻ bánh kéo dài, có thể lặp lại nhiều lần “Lạy Chiên Thiên Chúa”, nhưng lần cuối cùng vẫn kết “xin ban bình an cho chúng con”.
Chủ tế chắp tay đọc thầm:


Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, bởi thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của Chúa Thánh Thần, Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống, xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa đây cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ; xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa, và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ.


Hay là:


Lạy Chúa Giêsu Kitô, con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa, xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt, nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ, xin che chở và cứu chữa hồn xác con.


Chủ tế bái gối rồi cầm bánh thánh lên trên đĩa, quay về phía giáo dân đọc lớn tiếng:

 

72. RƯỚC MÌNH THÁNH

 

Chủ tế đọc thầm:
Xin Mình Thánh Chúa Giêsu gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Chủ tế cung kính rước Mình Thánh. Rồi cầm chén và đọc thầm: Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời.


Chủ tế cung kính rước Máu Thánh. Rồi cầm đĩa hoặc chén đựng Mình Thánh đi đến từng người rước lễ, nâng bánh thánh lên một chút và nói:
– Mình Thánh Chúa Kitô.
Người rước lễ thưa:
– Amen.
Và cho rước lễ.


Nếu phó tế hoặc một thừa tác viên khác cho rước lễ thì cũng làm như vậy.
Nếu cho rước lễ dưới hai hình thì giữ như luật dạy.
Trong lúc chủ tế rước lễ thì bắt đầu hát ca hiệp lễ.
Cho rước lễ xong, chủ tế hoặc phó tế tráng chén. Trong lúc tráng chén, chủ tế đọc thầm:

Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời.
Chủ tế có thể trở về ghế. Tùy nghi giữ thinh lặng thánh trong ít phút, cũng có thể hát hoặc đọc thánh vịnh hay thánh ca tạ ơn.

 

74. CĐ đọc: KINH DỌN MÌNH RƯỚC LỄ

Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang ngự trên bàn thờ trong hình bánh rượu, con không thấy Chúa, nhưng con tin thật đây là Chúa Giêsu, con ước ao rước Chúa lắm. Xin Chúa thương đến nuôi dưỡng linh hồn con, nhưng lạy Chúa Giêsu, con hèn kém quá, làm sao xứng đáng được rước Chúa, xin Chúa thương con, Chúa phán một lời thì linh hồn con lành mạnh

 

75. Nếu không thể rước lễ, thì đọc: KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 

Lạy Đức Chúa Giêsu,/ con tin thật Chúa ngự trong phép Mình thánh./ Con kính mến chúa trên hết mọi sự,/ cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con./ Song le bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được,/ thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy,/ chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật,/ thì con xin ẵm lấy,/ cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn/ (ngưng một lát như đang kết hợp với Chúa). Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ./ Amen.

 

89. CĐ: KINH TRÔNG CẬY

 

Xướng: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời,/ xin chở che/ chớ bỏ lời chúng con nguyện/ trong cơn gian nan thiếu thốn,/ Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng./

Thưa: Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ./ Amen.

 

90. CÁC CÂU LẠY

 

Xướng: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Lạy Ông thánh Giuse/ là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.


(nếu có 1 vị Thánh trước mặt thì đọc thêm 3 lần):

Xướng: Thánh....

Đáp: Cầu cho chúng con.

 

91. LÀM DẤU THÁNH GIÁ (KÉP)

 

Lạy Chúa chúng con,/ vì dấu Thánh Giá (+)/ xin chữa chúng con (+)/ cho khỏi kẻ thù (+)./ Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần./ Amen.

 

31:27