Chân dung Chân phước

Chân dung Chân phước

Chân dung Chân phước

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ NGÀY 04/03: THÁNH CASIMIR (CA-XI-MIA) (1458 - 1484) 

Việt Nam
Cảm tạ

LM Phêrô Phú - Đấng Đáng Kính Tử Đạo VN

LM Phêrô Phú - Đấng Đáng Kính Tử Đạo VN

Linh mục Phê rô Phú, sinh quán Liễu Đề, Nam Định, con ông Khán Khiêm; lúc còn trẻ được nhận vào nhà Chúa. Thầy có trí sáng và khi ở Chủng viện hạnh kiểm tốt nên được thụ phong Linh Mục. Năm 1845 khấn dòng Đa-minh. Cha Phú rất nhiệt thành...