XIN CHÚA NGHE LỜI

XIN CHÚA NGHE LỜI

XIN CHÚA NGHE LỜI

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.. Thánh vịnh tuần II. Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52.(Không cử hành lễ Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ.) 

Việt Nam
Cảm tạ
BÀI HÁT CẦU HỒN | 9558 lượt xem
Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn T. (anh em, chị em) qua chốn luyện hình...

Bài hát: XIN CHÚA NGHE LỜI 

 

Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn T. (anh em, chị em) qua chốn luyện hình. Xin vì công nghịêp Đức Nữ Đồng Trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau (3lần).