THỨ TÁM NGẮM 15 SỰ TK ĐCGS

THỨ TÁM NGẮM 15 SỰ TK ĐCGS

THỨ TÁM NGẮM 15 SỰ TK ĐCGS

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ Đ.CHÚA GIÊSU | 1424 lượt xem
THỨ TÁM NGẮM 15 SỰ TK ĐCGS

 

Thứ tám thì ngắm: Khi Phi-la-tô thấy các quan làm khốn Đức Chúa Giêsu quá lẽ lắm thì thương, mà ngờ là dân xem thấy hình tượng khốn nạn làm vậy cũng thương chăng. ● Thì Phi-la-tô đem người lên nơi cao trước mặt thiên hạ mà rằng: “Này là Người ấy”. ● Dân liền kêu lên rằng: “Đem đi đóng đanh nó gác thánh giá", ● Phi-la-tô lại rằng: “Tao đóng đanh Vua bay làm sao?” ● dân thưa rằng: “Chúng tôi có một vua tên là Si-sa-ri”. Bây giờ Phi-la-tô thấy mất công, sợ dân cáo mình cùng vua chăng, thì phó Đức Chúa Giêsu cho mặc dân đem đi giết. 

 

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng: ● Thương Đức Chúa Giêsu. Xin cho chúng con giữ nghĩa cho đến trọn đời, chớ bắt chước quân Giu-dêu chẳng nhìn Đức Chúa Giêsu làm vây. ● Amen!

 

Đọc 1 Kinh Lạy Cha


A: Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ chúng con nguyện danh Cha cả sáng,/ nước Cha trị đến,/ ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./
B: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày/ và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con/. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,/ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ./ Amen.


Đọc 1 Kinh Kính Mừng


A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc,/ Đức Chúa Trời ở cùng Bà,/ Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,/ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ./ 
B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,/ cầu cho chúng con là kẻ có tội/ khi nay và trong giờ lâm tử./ Amen.


(các ngắm sau cũng làm như vậy)