ĐỌC KINH ONLINE VỚI SMARTPHONE

ĐỌC KINH ONLINE VỚI SMARTPHONE

ĐỌC KINH ONLINE VỚI SMARTPHONE

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ Đ.CHÚA GIÊSU | 3309 lượt xem
THỨ NHẤT NGẮM 15 SỰ TK ĐCGS

 

Ngắm mười lăm sự thương khó Đức Chúa Giêsu. ● Thương ôi, con Đức Chúa Trời ra đời chịu trăm nghìn sự thương khó vì tội thiên hạ. 

 

Thứ nhất thì ngắm: Khi Đức Chúa Giêsu đã đến ngày giọn chịu nạn mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có thằng Giu-đa là đầy tớ, Đức Chúa Giêsu đã nuôi nó nhiều năm, dạy dỗ những sự hiền lành, mà quỷ dục lòng nó bán Đức Chúa Giêsu cho quân Giu-dêu ba mươi đồng bạc.  Vậy Đức Chúa Giêsu thương thiên hạ, toan liều mình chịu chết, thì giã Đức Mẹ mà đi thành Giê-ru-sa-lem. Song le trước chịu nạn, thì đêm ấy Đức Chúa Giêsu lấy nước mà quỳ xuống rửa chân cho các đầy tớ cả, cùng rửa chân thằng Giu-đa với, chẳng những nước không, cùng lấy nước mắt rửa chân cho nó nữa, vì thương tiếc linh hồn ấy khỏi mất.  Đoạn Đức Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể cho thiên hạ, là Mình Thánh, Máu Thánh Đức Chúa Giêsu, nuôi lấy linh hồn loài người ta cho đến hết đời. 

 

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng.  Đội ơn Đức Chúa Giêsu, đã truyền phép Thịt Máu mình cho chúng con. Lại xin xuống sức giữ đạo cho trọn, chớ bắt chước thằng Giu-đa bán Đức Chúa Giêsu làm vậy.  Amen!

 

Đọc 1 Kinh Lạy Cha


A: Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ chúng con nguyện danh Cha cả sáng,/ nước Cha trị đến,/ ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./
B: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày/ và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con/. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,/ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ./ Amen.


Đọc 1 Kinh Kính Mừng


A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc,/ Đức Chúa Trời ở cùng Bà,/ Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,/ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ./ 
B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,/ cầu cho chúng con là kẻ có tội/ khi nay và trong giờ lâm tử./ Amen.


(các ngắm sau cũng làm như vậy)