THỨ NĂM NGẮM 15 SỰ TK ĐCGS

THỨ NĂM NGẮM 15 SỰ TK ĐCGS

THỨ NĂM NGẮM 15 SỰ TK ĐCGS

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ Đ.CHÚA GIÊSU | 1528 lượt xem
THỨ NĂM NGẮM 15 SỰ TK ĐCGS

 

Thứ năm thì ngắm: Khi quân dữ sớm mai nộp Đức Chúa Giêsu cho quan trấn thủ tên là Phi-la-tô, mà quan ấy xét chẳng có lỗi gì khiến tha, nhưng mà quân ấy kêu can chẳng cho, thì Phi-la-tô phó Đức Chúa Giêsu cho mặc vua Hê-rô-đê xét.  Mà Hê-rô-đê hỏi mọi lẽ, song Đức Chúa Giêsu chẳng thưa một điều, cho nên vua ấy giận mà chê rằng: “ Người này dại, nào biết đí gì mà nộp cho tao xét làm sao”.  Đoạn khiến lấy áo trắng cho mặc, rằng người dại thì mặc áo ấy, mà đem về trả quan Phi-la-tô.  Khi còn đi dọc đường, thì quân dữ đánh Đức Chúa Giêsu, cùng làm những sự xấu hổ. ● Phi-la-tô thấy Đức Chúa Giêsu thì thương, vốn thói Giu-dêu, đến ngày lễ Cả thường tha một người tù, cùng có đứa trộm cướp giết người tên là Ba-ra-ba cầm đấy, thì Phi-la-tô hỏi dân rằng: “Một là Giêsu, hai là Ba-ra-ba, bay muốn tha ai?” Bấy giờ nó thưa rằng: “Tha Ba-ra-ba mà giết Giêsu”. 

 

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng:  Thương Đức Chúa Giêsu chịu xấu hổ vì chúng con. Xin cho chúng con được lòng kính mến Đức Chúa Giêsu trên hết mọi sự, chớ bắt chước quân Giu-dêu yêu kẻ gian dữ, mà bỏ mạch mọi sự lành làm chi. ● Amen!

 

Đọc 1 Kinh Lạy Cha


A: Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ chúng con nguyện danh Cha cả sáng,/ nước Cha trị đến,/ ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./
B: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày/ và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con/. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,/ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ./ Amen.


Đọc 1 Kinh Kính Mừng


A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc,/ Đức Chúa Trời ở cùng Bà,/ Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,/ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ./ 
B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,/ cầu cho chúng con là kẻ có tội/ khi nay và trong giờ lâm tử./ Amen.


(các ngắm sau cũng làm như vậy)