THỨ HAI NGẮM 15 SỰ TK ĐCGS

THỨ HAI NGẮM 15 SỰ TK ĐCGS

THỨ HAI NGẮM 15 SỰ TK ĐCGS

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ Đ.CHÚA GIÊSU | 2385 lượt xem
THỨ HAI NGẮM 15 SỰ TK ĐCGS

 

Thứ hai thì ngắm: Khi Đức Chúa Giêsu đêm ấy thấy tội thiên hạ, cùng thằng Giu-đa phải sa hoả ngục, cùng kẻ ngày sau theo ý nó. ● Thì Đức Chúa Giêsu lo buồn sầu não, liền vào một vườn làng ấy, gọi là Giệt Si-ma-ni, và chọn ba đầy tớ đi cùng, một là ông Thánh Phê-rô, hai là ông Thánh Gia-cô-bê, ba là ông Thánh Gio-an, thì Đức Chúa Giêsu sấp mình xuống đất, cầu cùng Đức Chúa Cha ba lần.  Đang khi còn nguyện, thì Đức Chúa Cha sai một thiên thần xuống an ủi Đức Chúa Giêsu vào chịu nạn, cho cả và loài người ta được khỏi tội. ● Đoạn Đức Chúa Giêsu lo lắm, cho nên nhọc cả và mình, mà những mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất. 

 

Khi ngắm bấy nhiêu cự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng. ● Thương Đức Chúa Giêsu ln buồn vì chúng con. Xin dốc lòng chừa mọi tội, kẻo làm cho Đức Chúa Giêsu lo buồn làm vậy.  Amen!

 

Đọc 1 Kinh Lạy Cha


A: Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ chúng con nguyện danh Cha cả sáng,/ nước Cha trị đến,/ ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./
B: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày/ và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con/. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,/ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ./ Amen.


Đọc 1 Kinh Kính Mừng


A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc,/ Đức Chúa Trời ở cùng Bà,/ Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,/ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ./ 
B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,/ cầu cho chúng con là kẻ có tội/ khi nay và trong giờ lâm tử./ Amen.


(các ngắm sau cũng làm như vậy)