THỨ BA NGẮM 15 SỰ TK ĐCGS

THỨ BA NGẮM 15 SỰ TK ĐCGS

THỨ BA NGẮM 15 SỰ TK ĐCGS

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ Đ.CHÚA GIÊSU | 2359 lượt xem
THỨ BA NGẮM 15 SỰ TK ĐCGS

 

Thứ ba thì ngắm: Khi Đức Chúa Giêsu đã biết thầng Giu-đa cùng các quân dữ đã đến gần, thì Đức Chúa Giêsu ra rước nó.  Bấy giờ thằng Giu-đa giả chước đến hôn mat Đức Chúa Giêru, mà Người biết lòng nó độc, thì cũng nhịn mà chào nó. ● Đoạn liền hỏi các quân dữ rằng: “Bay đi tìm ai? ” Nó thưa rằng: “Chúng ta đi tìm Giêsu Na-gia-rét”. ● Bấy giờ Đức Chúa Giêsu phán rằng: “Này tao”, nó liền ngã ra hết. ● Đoạn Đức Chúa Giêsu cho nó đứng dậy, mà hỏi như khi trước, nó lại thưa như vậy, thì người mới phó mình cho nó bắt. ● Khi ấy ông Thánh Phê-rô chém đứt tai một người đầy tớ thầy cả Giu-dêu, mà Đức Chúa Giêsu quở ông thánh Phê-rô, cùng chữa tai thằng ấy cho đã. ● Bấy giờ quân dữ lấy lòi tói sắt, cùng dây da mà buộc cổ, và trói cánh tay Đức Chúa Giêsu, cùng đấm miệng ba mươi lần mà lôi đi. ● Đêm ấy người ngã xuống đất bảy lần, mà quân dữ lại đạp dậy. Có kẻ lấy lọng gươm mà thúc, có kẻ lấy đuốc hoa trước mặt, lại châm vào mình cho tắt đi. ● Sau nữa, đến sông, thì nó đi trên cầu, mà ròng dây bắt Đức Chúa Giêsu Lội dưới sông lạnh lẽo giá rét. 

 

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng:  Thương Đức Chúa Giêsu chịu khó vì chúng con; xin mở dây ra là tội buộc linh hồn chúng con. ● Amen!

 

Đọc 1 Kinh Lạy Cha


A: Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ chúng con nguyện danh Cha cả sáng,/ nước Cha trị đến,/ ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./
B: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày/ và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con/. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,/ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ./ Amen.


Đọc 1 Kinh Kính Mừng


A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc,/ Đức Chúa Trời ở cùng Bà,/ Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,/ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ./ 
B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,/ cầu cho chúng con là kẻ có tội/ khi nay và trong giờ lâm tử./ Amen.


(các ngắm sau cũng làm như vậy)