KINH CẦU ĐỨC BÀ (Bản mới)

KINH CẦU ĐỨC BÀ (Bản mới)

KINH CẦU ĐỨC BÀ (Bản mới)

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ 2/12-24-12: MÙA VỌNG 

✠ 8/12: LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 

Việt Nam
Cảm tạ
CÁC KINH CẦU | 35652 lượt xem
KINH CẦU ĐỨC BÀ (Bản mới)

 

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
Đáp: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Xướng: Chúa Kitô nghe cho chúng con
Đáp: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

 

Xướng: Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
Đáp: Thương xót chúng con.

 

Xướng: Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
Đáp: Thương xót chúng con.

 

Xướng: Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật
Đáp: Thương xót chúng con.

 

Xướng: Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời
Đáp: Thương xót chúng con.


Xướng: Rất thánh Đức Bà Maria
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời
Đáp:Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Rất thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Mẹ Chúa Kitô
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Mẹ là Mẹ Hội thánh
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Mẹ đầy lòng thương xót
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Mẹ là lẽ cậy trông
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Mẹ cực thanh cực tịnh
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Mẹ cực tinh cực sạch
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Mẹ chẳng dính bợn nhơ
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Mẹ rất đáng yêu mến
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Mẹ sinh Chúa Cứu thế
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Nữ cực khôn cực ngoan
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Nữ rất đánh kính chuộng
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Nữ rất đáng ngợi khen
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Nữ có tài có phép
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Nữ có lòng khoan nhân
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Nữ trung tín thật thà
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Bà là gương nhân đức
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Bà là toà Đấng khôn ngoan
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Bà làm cho chúng con vui mừng
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Bà là Đấng trọng thiêng
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Bà như lầu đài Đavit vậy
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Bà như tháp ngà báu vậy
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Bà như đền vàng vậy
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Bà là cửa Thiên đàng
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Bà như sao mai sáng vậy
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Bà bầu chữa kẻ có tội
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Bà nâng đỡ di dân
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Bà an ủi kẻ âu lo
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Bà phù hộ các giáo hữu
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Nữ vương các thánh Thiên thần
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Nữ vương các thánh Tổ tông
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Nữ vương các thánh Tiên tri
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Nữ vương các thánh Tông đồ
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Nữ vương các thánh Tử vì đạo
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Nữ vương các thánh Hiển tu
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Nữ vương các thánh Đồng trinh
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Nữ vương hồn xác lên trời
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Nữ vương truyền phép rất thánh Văn côi
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Nữ vương ban sự bình an
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế
Đáp: Chúa Giêsu tha tội chúng con.

 

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế
Đáp: Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.

 

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế
Đáp: Chúa Giêsu thương xót chúng con.

 

Xướng: Lạy Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con
Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

 

Lời Nguyện: Chúng con lạy ơn Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con. Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta. Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi, khoan thay, nhân thay, chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con. Xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ an ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên thần cùng trên hết các thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy. Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa Thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen.