KINH CẦU CÁC THÁNH

KINH CẦU CÁC THÁNH

KINH CẦU CÁC THÁNH

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
CÁC KINH CẦU | 44503 lượt xem
KINH CẦU CÁC THÁNH

 

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đáp: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Xướng: Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Đáp: Chúa Kitô nhận lời chúng con.

 

Xướng: Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Đáp: Thương xót chúng con.

 

Xướng: Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con.


Xướng: Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con.


Xướng: Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Đáp: Thương xót chúng con.


Xướng: Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức thánh Micae.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức Thánh Gabirie.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Đức thánh Raphae.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Các thánh Thiên thần cùng các thánh Tổng lãnh thiên thần.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Chín phẩm các thánh Thiên thần.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Gioan Baotixita.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Giuse.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Các thánh Tổ tông cùng các thánh Tiên tri.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Phêrô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Phaolô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Anrê.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Giacôbê.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Gioan.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Tôma.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Giacôbê.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Philípphê.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Batôlômêô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Mátthêô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Ximong.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Tađêô. 
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Mátthia.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Banabê.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Luca.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Máccô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Các Thánh Tông đồ cùng các Thánh sử.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Các thánh Môn đệ Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Các thánh Anh hài.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Têphanô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Lôrenxô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Vixentê.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Phabianô cùng ông thánh Xibatianô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Gioan cùng ông thánh Phaolô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Côximô cùng ông thánh Đamianô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Giêvaxiô cùng ông thánh Phôtaxiô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Các thánh Tử vì đạo.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Xilivêtê.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Ghêgôriô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Amrôxiô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Augutinô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Hiêrônimô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Máctinô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Nicôlaô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Các thánh Giám mục cùng các thánh Hiển tu.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Các thánh Tiến sĩ.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Antôn.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Bênêđitô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Đôminicô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Ông thánh Phanxicô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Các thánh Chánh tế cùng các thánh Phó tế.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Các thánh Viện tu cùng các thánh Ẩn tu.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Bà thánh Maria Mađalêna.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Bà thánh Agata.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Bà thánh Luxia.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Bà thánh Anê.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Bà thánh Xêxilia.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Bà thánh Catarina.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Bà thánh Anataxia.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Các thánh Đồng trinh cùng các thánh Thủ tiết.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Chúa hằng có lòng lành.

Đáp: Chúa tha tội chúng con.

 

Xướng: Chúa hằng có lòng lành.

Đáp: Chúa nhận lời chúng con.

 

Xướng: Kẻo phải sự dữ.

Đáp: Chúa chữa chúng con.

 

Xướng: Kẻo phạm tội lỗi.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

 

Xướng: Kẻo phải cơn Chúa giận.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

 

Xướng: Kẻo phải chết tươi khốn nạn.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

 

Xướng: Kẻo phải chước ma quỷ cám dỗ.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

 

Xướng: Kẻo phải lòng giận, lòng ghét, lòng dữ.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

 

Xướng: Kẻo phải lòng mê tà dâm.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

 

Xướng: Kẻo phải sấm sét bão bùng.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

 

Xướng: Kẻo phải tai nạn đất động.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

 

Xướng: Kẻo phải thần khí, mất mùa, giặc giã.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

 

Xướng: Kẻo phải chết khốn nạn đời đời.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

 

Xướng: Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

 

Xướng: Vì Chúa xuống thế.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

 

Xướng: Vì Chúa sinh ra.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

 

Xướng: Vì phép rửa cùng chay thánh Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

 

Xướng: Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đanh trên cây Thánh giá.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

 

Xướng: Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

 

Xướng: Vì Đức Chúa Giêsu sống lại.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

 

Xướng: Vì Đức Chúa Giêsu lên trời.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

 

Xướng: Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

 

Xướng: Đến ngày phán xét.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

 

Xướng: Chúng con là kẻ có tội.

Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa tha tội chúng con.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa dong thứ cho chúng con.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa mở lòng cho chúng con ăn năn tội nên.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa cai trị cùng gìn giữ Hội thánh.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa gìn giữ Đức Giáo Hoàng cùng các phẩm trật Hội thánh, hằng ở cho xứng bậc mình.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa hạ kẻ làm nghịch cùng Hội thánh xuống.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa cho vua chúa quan quyền có đạo được bằng yên hòa thuận.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa cho các bổn đạo bằng yên cùng hòa thuận yêu nhau.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa cho các kẻ lầm lạc trở về cùng một Hội thánh và đem các người ngoại giáo vào đạo thánh Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa cho chúng con kính mến Chúa cùng vững lòng giữ đạo cho trọn.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa nhắc lòng chúng con lên ước ao những sự trên trời.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa trả công vô cùng cho kẻ làm phúc cho chúng con.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa cho linh hồn chúng con cùng anh em họ hàng và kẻ làm ơn cho chúng con, khỏi khốn nạn đời đời.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa cho chúng con được mùa màng cùng mọi sự lành.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa cho các giáo hữu đã qua đời được nghỉ ngơi đời đời.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa khứng nhận lời chúng con nguyện.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

 

Xướng: Lạy Con Đức Chúa Trời.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

 

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Đáp: Chúa tha tội chúng con.

 

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Đáp: Chúa nhận lời chúng con.

 

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Đáp: Chúa thương xót chúng con.

 

Xướng: Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Đáp: Chúa Kitô nhận lời chúng con.

 

Chung: Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Chung: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Chung: Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Lời nguyện: Chúng con thân lạy các Thánh Nam Nữ ở trên trời,/ chúng con là kẻ phàm hèn còn ở dưới thế này,/ còn sợ chước ma quỷ;/ các thánh đã vượt biển hiểm thế này/ cùng đã khỏi mọi sự dữ./ Nhân vì sự ấy/ xin các thánh cầu cho chúng con/ được theo ý Đức Chúa Trời/ mà giữ mười sự răn cho trọn,/ đến ngày sau chúng con được vào cửa thiên đàng/ hợp lại một nhà một nước,/ xem thấy Đức Chúa Trời Ba Ngôi hưởng phúc vui vẻ vô cùng./ Amen.