Dự bản: KINH CẦU CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Dự bản: KINH CẦU CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Dự bản: KINH CẦU CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
CÁC KINH CẦU | 18665 lượt xem
Dự bản: KINH CẦU CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM


Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.


Xướng: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.


Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.


Xướng: Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Đáp: Chúa Kitô nhận lời chúng con.


Xướng: Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con.


Xướng: Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con.


Xướng: Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con.


Xướng: Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Đáp: Thương xót chúng con.


Xướng: Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Nữ vương các thánh tử đạo Việt Nam
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Anrê Trần An Dũng (Lạc)
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông)
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Anrê Trần Văn Trông
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Anrê Tường
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Antôn Nguyễn Đích
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm)
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Augustinô Đông (Schoeffler)
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Augustinô Phan Viết Huy
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Đa Minh Cẩm
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Đaminh Đinh Đạt
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Đaminh Nguyễn Văn Hạnh (Diệu)
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Đaminh Huyện
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Đaminh Phạm Viết Khảm 
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Đaminh Nguyễn Đức Mạo
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Đaminh Hà Trọng Mầu
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Đaminh Nguyên
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Đaminh Nhi
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Đaminh Ninh
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Đaminh Toái
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Đaminh Trạch (Đoài)
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Đaminh Vũ Đình Tước
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Đaminh Bùi Văn Úy
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên (Đoàn)
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Đa Minh Xuân 
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Giêrônimô Liêm 
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Giuse An 
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Clêmentê Inhaxiô Hy 
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Melchor Xuyên 
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phêrô Cao (Pierre Rose Dumoulin Borie)
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Etienne Thể (Etienne Théodore Cuénot)
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Berrio Vinh (Berrio Ochoa)
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Gioan Baotixita Cỏn
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Gioan Baotixita Đinh Văn Thành
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Gioan Đạt
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Gioan Đoàn Trịnh Hoan
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Gioan Hương (Jean Louis Bonnard)
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Gioan Tân (Jean Charles Cornay)
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Gioan Ven (Jean Théophane Vénard)
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Giuse Du (Joseph Marchand)
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Giuse Đỗ Quang Hiển
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Giuse Hiền (Joseph Fernandez)
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Giuse Phạm Trọng Tả
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Giuse Lê Đăng Thị
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Giuse Tuân
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Giuse Trần Văn Tuấn
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Giuse Túc
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Giuse Đặng Đình Viên
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Henricô Gia (Henricus Castaneda)
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Inê Lê Thị Thành (Đê)
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Lôrensô Ngôn
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Luca Vũ Bá Loan
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Luca Phạm Viết Thìn
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Matthêô Nguyễn Văn Đắc (Phưỡng)
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Matthêô Đậu 
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Matthêô Lê Văn Gẫm
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Mattinô Tạ Đức Thịnh
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Mattinô Thọ
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Micae Hồ Đình Hy
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Nicôla Bùi Đức Thể
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phanxicô Kính 
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phanxicô Phan 
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phanxicô Tế 
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phanxicô Trần Văn Trung
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phanxicô Xaviê Cần
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phaolô Tống Viết Bường
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phaolô Dương (Đổng)
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phaolô Hạnh
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phaolô Lê Văn Lộc
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phaolô Nguyễn Ngân
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phêrô Bắc 
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phêrô Bình 
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phêrô Dũng
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phêrô Đa
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Đường
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phêrô Phạm Khanh
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phêrô Võ Đăng Khoa
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phêrô Đoàn Công Quý
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phêrô Thuần
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phêrô Phạm Văn Thi
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phêrô Vũ Văn Truật
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phêrô Lê Tùy
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Philipphê Phan Văn Minh
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Simon Phan Đắc Hòa
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Tôma Đinh Viết Dụ 
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Tôma Khuông
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Tôma Trần Văn Thiện
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Tôma Toán
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Vincentê Dương
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Vincentê Nguyễn Thế Điểm
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Vincentê Lê Quang Liêm
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Vincentê Tường
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Thánh Vincentê Đỗ Yến
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Các Thánh Tử đạo Việt Nam
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Các Thánh Tử đạo Việt Nam
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Các Thánh Tử đạo Việt Nam
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Các thánh Thiên thần cùng các thánh Tổng lãnh thiên thần.
Đáp: Cầu cho chúng con.


Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa Giêsu tha tội chúng con 


Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa Giêsu nhận lời chúng con 


Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa Giêsu thương xót chúng con


Xướng: Vì công nghiệp các Thánh tử đạo Việt Nam
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con


Lời nguyện: Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam,/ xưa Chúa ban cho các Ngài được vững tin vào lời Chúa,/ và đầy sức mạnh của Thánh Thần,/ nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ,/ quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường Thập Giá/ và hy sinh đến giọt máu cuối cùng./ Xin các Thánh chuyển cầu cho chúng con/ là con cháu được noi gương các ngài,/ biết đem lòng bác ái/ dấn thân vào phục vụ,/ để một ngày kia trên thiên quốc,/ chúng con được hợp tiếng với các Ngài,/ ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển./ Amen.